Ważne terminy

WAŻNE TERMINY:

9 maja do 19 czerwca 2018 r. godz. 15.00

Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.

 1. Należy wejść na stronę powiatowego systemu rekrutacjii robisz wszystko zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.
  W trakcie tej operacji wypełniasz podanie.
 2. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza.

22 czerwca godz. 8.00 - 26 czerwca (wtorek), godz. 15:00

Dostarczenie do sekretariatu szkoły poniższych dokumentów.

 • poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • kopię (poświadczoną jak wyżej) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, o którym mowa w odrębnych przepisach. Powyższej zasady nie stosuje się do kandydata, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, na podstawie odrębnych przepisów,

Ponadto kandydat może dołączyć:

 • opinię publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • zaświadczenia właściwych komisji konkursowych o osiągnięciach kandydata.

6 lipca (piątek), godz. 12:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów (w budynku szkoły i na naszej stronie internetowej).

10 lipca (wtorek), godz. 15:00

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:

 • oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie),
 • druku "Potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej", dostępnego w macierzystym gimnazjum,
 • trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),
 • karty zdrowia,
 • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie – tylko kandydaci do klas technikum,
 • podania do internatu – tylko dla uczniów ubiegających się o miejsce w szkolnym internacie.

11 lipca (środa), do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza i kandydatów nieprzyjętych

Wszelkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Rekrutacji.

 

2019  / 2019 - www.2lo.pl, szkola@2lo.pl, tel. 94 3523264, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg,